školní rok 2023/2024

Přihlašování do kroužků - podmínky přihlašování, členství v kroužcích (manuál)

1. Děti, které se zúčastní činnosti kroužků, musí být dětskými členy KOS a musí mít zaplacen roční příspěvek 100 Kč. Po jeho uhrazení jsou děti pojištěny.  Čtěte výše členských příspěvků. 
2. Vedoucí zodpovídá za děti během kroužků. 
3. Pokud jsou pro některé kroužky stanoveny další podmínky, např. nutný doprovod dospělého, je nutné je dodržovat. 
4. Vyzvedávání dětí ze školní družiny, případně mateřské školy pro sportovní kroužky je nutné domluvit s vedoucími konkrétního kroužku. 
5. Pořizování fotografií z kroužků se řídí souhlasem na přihlášce. 
6. Ochrana osobních údajů je řešena v rámci KOS z.s. dle vyhlášky - viz KOS a GDPR

7. Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí:
- s podmínkami přihlašování do kroužků, s podmínkami členství v kroužcích a s uhrazením členského příspěvku 100 Kč,
 - s pravidly použití osobních údajů dětí v rámci KOS Křenovice, 
- s manuálem KOSa pro organizaci kroužků ve školním roce 2023/24.
8. Přihlášení dětí do kroužků bude rodičům potvrzeno. 

9. Dítě může být členem KOSa i pokud nenavštěvuje žádný z kroužků. Rodič i v tomto případě vyplní online dětskou přihlášku a uhradí členský příspěvek. 

Přihláška pro dospělé členy (osoby starší 18 let)
Zájemci o členství mohou vyplnit online přihlášku. Členský příspěvek 50 Kč je možné odevzdat kterémukoliv vedoucímu kroužku, uhradit převodem - viz výše členských příspěvků. Po odevzdání přihlášky a uhrazení příspěvku se zájemce stává členem na dobu jednoho roku, tj. do 31. 8. 2024. 
A nejde jen o členství. Přivítáme jakoukoliv pomoc při pravidelných činnostech kroužků i při akcích pro veřejnost. 

Výše členských příspěvků
Členský roční příspěvek dětského člena je 100 Kč na školní rok. V současné době tedy na školní rok 2023/24. Část příspěvku slouží na pojištění dětí při pravidelné i jednorázové činnosti. Částka členského příspěvku je použita pro děti - pro činnost jednotlivých kroužků i na organizace dalších aktivit, např. odměny pro děti, autobusovou dopravu. (Všichni naši vedoucí pracují s dětmi bezplatně.)
Roční členský příspěvek dospělého člena je stanoven na 50 Kč za školní rok.
Na činnost KOSa získáváme peníze ze vstupného, z různých dotačních titulů. Děkujeme také za příspěvky od Obce Křenovice a některých dárců. Snažíme se ale hledat i další zdroje. 
Za některé kroužky je stanoven finanční poplatek - vždy uvedeno v popisu kroužku.  
Pokud je dítě přihlášeno do více kroužků, poplatek se hradí jen jednou. Členský příspěvek je možné uhradit převodem na účet 253072387/0300. Žádáme rodiče, aby do zprávy pro příjemce uvedli jméno dítěte a jeho rok narození. 
Členský příspěvek je možné také uhradit vedoucímu kroužku na 1. schůzce. 

KOS a GDPR
Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - "GDPR"). Sdělujeme, že zpracováváme takové osobní údaje dětí / žáků / jejich zákonných zástupců, které vyplývají ze stanov spolku a které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného průběhu kroužků a ostatních akcí - paragraf 2.1.3. - Přihláška dětského člena obsahuje jeho jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, kontakty na zákonného zástupce. Údaje jsou uchovávány po dobu členství.